Přijímání žákůPřijatí žáci ve šk. roce 2015/2016Přijatí žáci ve šk. roce 2014/2015Přijímání žáků

Zájemci o studium

- hudebního oboru jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání přijímacího pohovoru /za doprovodu zákonného zástupce/ a dovršení 5 let věku.

- tanečního oboru jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání přijímacího pohovoru /za doprovodu zákonného zástupce/ a dovršení 6 let věku.

- výtvarného oboru jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání přijímacího pohovoru /za doprovodu zákonného zástupce/ a dovršení 5 let věku.

- literárně – dramatického oboru jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání přijímacího pohovoru /za doprovodu zákonného zástupce/ a dovršení 6 let věku.


Přijímání žáků do studia na ZUŠ bude probíhat každoročně v měsíci červnu a vyjímečně v posledním týdnu měsíce srpna. Termín přijímacího řízení bude zveřejněn na www.zus-zruc.cz, ve Zručských novinách, vývěskovou službou, nebo v městském rozhlase. Přihlášku ke studiu je možné stáhnout na www.zus-zruc.cz / přijímací řízení /, osobně vyzvednout v kanceláři školy, nebo u vedoucího odloučených pracovišť. V případě zájmu lze telefonicky domluvit jiný termín přijímacího pohovoru na tel. čísle 327531332, 736610014 – zást. řed. Bělohradského Radka, nebo u vedoucího odloučených pracovišť p. uč. Patery Lukáše tel.604120067.

Cílem přijímacího pohovoru je zjistit u žáka míru hudebnosti, hudební a rytmické paměti a fyziologické předpoklady ke studiu zvoleného oboru - HO, TO, VO, LDO.

Hudební obor

- zpěv jednoduché písničky nebo říkadla

- vytleskání jednoduchého rytmu / opakování po učiteli /

- poznávání vyšší a nižší tón


Taneční obor

- pohyb / opakování jednoduchých cviků po učiteli /

- vytleskání jednoduchého rytmu / opakování po učiteli /

- zpěv jednoduché písničky nebo říkadla s pohybem nebo bez pohybu


Výtvarný obor

- podle možnosti prezentace vlastní tvorby


Literárně – dramatický obor

- pohyb / opakování jednoduchých cviků po učiteli /

- vytleskání jednoduchého rytmu / opakování po učiteli /

- zpěv jednoduché písničky nebo říkadla s pohybem nebo bez pohybu


Základním předpokladem k přijetí je vykonání vstupního pohovoru a prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte, který by měl upozornit na skutečnosti, které by mohli mít vliv na vzdělávání na ZUŠ.

U žáků pěveckého oddělení je požadováno osvědčení lékaře – foniatra o způsobilosti žáka ke studiu zvoleného oboru.

Na všechny nové žáčky se těší celý pedagogický sbor Základní umělecké školy ve Zruči nad Sázavou.