Literárně-dramatický obor


Film žáků LDO

Dětské city bývají velmi zranitelné. V dospívání může ublížit i zdánlivá maličkost, jako je nejistota, strach... Vždycky je ale fajn mít někoho, s kým si můžeš promluvit. Třeba sourozence.


SOUROZENCI.

Spustit film...

Krátký film žáků zbraslavického dramaťáku.
Hrají: Jan Blažek, Johanka Přenosilová, Eliška Tvrdíková.
Kamera a střih: Jakub Sloup. Scénář a režie: Václav Veselý.
Pro ZUŠ Zruč nad Sázavou vyrobila: (c) W-production 2015
Literárně dramatický obor

Literárně-dramatický obor základních uměleckých škol je oborem syntetizujícím. Základem výuky a prostředkem výchovy jsou tvořivé činnosti dramatické (pohybové, mluvní), přednesové, slovesné a hra s loutkou. Literárně-dramatický obor rozvíjí specificky dramatickou múzičnost dětí, mládeže i dospělých, tj. schopnost vnímat a tvořivě zobrazit v čase lidské chování a jednání. Dramatická výchova je významným nástrojem rozvoje některých složek sociability žáků (schopnost kolektivně cítit, řešit obtížné sociální situace apod.) a taktéž nástrojem rozvoje uměleckých vloh k divadelní a slovesné činnosti. Jako průprava prolínají všemi stupni studia techniky pohybového, mluvního a hudebně-rytmického projevu. Vybavují žáky potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný, tvořivý výraz. Součástí výuky v LDO jsou i základy historie dramatické a slovesné tvorby, návštěvy vybraných divadelních a filmových představení, výstav, koncertů a kulturních památek. Vzhledem k zaměření oboru je žádoucí spolupráce s ostatními obory ZUŠ, výchovně vzdělávacími zařízeními a kulturními institucemi. Odborně vedená výuka v dramatickém oboru napomáhá včas podchytit nejtalentovanější jedince a připravit je ke studiu herectví, režie, dramaturgie, divadelní vědy, scénografie, loutkářství, organizace divadel, učitelství literárně-dramatického oboru na odborných středních a vysokých uměleckých školách, filosofických a pedagogických fakultách.

Vzděláním v literárně-dramatickém oboru získávají žáci předpoklady pro uplatnění v široké oblasti sociálně zaměřených povolání, ve kterých úspěch závisí na vysoké míře empatie a specifických komunikačních dovednostech (např. služby pro osoby se speciálními a specifickými potřebami, zdravotnictví). Průpravné technické předměty (pohyb, mluva) ovlivňují připravenost žáků pro povolání, která vyžadují pohotové a pro posluchače srozumitelné vyjadřování. Komplexní charakter výuky, který zahrnuje i zvládnutí základních loutkářských dovedností, přednes a některé jednoduché hudební aktivity, pomáhá žákům připravujícím se ke studiu učitelství mateřských a základních škol, na zdravotní škole obor dětská sestra, nebo na pedagogických fakultách v oboru dramaterapie, arteterapie, herní specialista. V neposlední řadě průpravná cvičení zakládají osobnostní potenciál pro týmovou kooperaci a spolupráci uplatnitelnou a vyžadovanou v manažerských povoláních. Literárně-dramatický obor vychovává z dětí a mládeže budoucí amatérské divadelníky, přednašeče, vzdělané a náročné diváky i čtenáře. Práce v LDO je připravována jak z hledisek potřeb společnosti, tak i z hledisek vývojově psychologických a odborných. Tomu odpovídá také konečný, výchovně vzdělávací cíl oboru, tj. harmonický rozvoj osobnosti člověka.

Přípravné studium (věk 6 let)
  • přípravná dramatická výchova

Základní studium (věk 7 – 18 let)
  • Dramatická průprava
  • Dramatika a slovesnost
  • Práce v souboru