Hudební obor

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím soustavné aktivní a poučené interpretace, popřípadě vlastní tvorby a prostřednictvím osvojení si základních a nezbytných vědomostí získaných z oblasti hudební teorie využívat hudbu jako prostředku vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

V oblasti Individuální interpretace a tvorba je žákovi umožněno osvojit si hru na nástroj, zpěv popřípadě hudební kompoziční techniku - skladbu. Žák nejprve získává elementární hudební návyky a dovednosti a následně je rozvíjí nejen jako sólista, ale i jako spoluhráč v komorní a souborové hře nebo ve sborovém zpěvu v rámci oblasti Skupinová interpretace. Později může uplatnit získané znalosti a vlastní talent v oblasti improvizace, komponování hudby, využívání moderních technologií v hudbě. Vzdělávací oblast Nauka o hudbě umožňuje žákovi orientovat se ve světě hudby, využívat a přenášet zkušenosti, dovednosti a vědomosti získané z praktických činností do vnímání hudby, prostřednictvím aktivního poslechu pak poučeněji interpretovat hudební dílo a kriticky je hodnotit. Cílem je vychovat poučeného interpreta a posluchače schopného propojit hudební teorii s praxí a hlouběji prožít hudbu.

Přípravné studium (věk 5 - 6 let)
  • přípravná hudební výchova
  • hra na přípravný nástroj

Základní studium (věk 7 – 18 let)